Sie sind hier

Gemengerot 24.11.2016

Am leschten Gemengerot vum 24.November 2016 hunn mir folgend Devis'e. 

Am 24. November 2016 wurden folgende Kostenanschläge angenommen.

Approbation des devis suivants lors de la séance du conseil communal du 24.11.2016